“Composer-Performer” course feedback!

(In English and Russian below)
 
ET
Tuli tagasiside minu kursuse “Helilooja-Interpreet” osalejatelt Tallinnas.
See oli küsimustik, kus osalejad said hinnata erinevaid kursuse külgi (skaalas 1 – 5. Kus 1 tähendas “ei nõustu” ja 5 “täiesti nõus”), Samuti anda mõni nõu, mida võiks parandada. Muuseas oli küsimusi, näiteks: “Informatsioon pakkutud sellel üritusel on oluline sinule”, “Oled tõenäoliselt kasutada saadud teadmisi tulevikus”, “Sa soovitaksid seda sündmust teistele” jne. Kõik vastused olid 4 ja 5.
Õnnelik, et inimestele meeldib idee ja tahavad seda ka teistele soovitada!
Alustasin juba uute ideede genereerimist, harjutusi ja mänge leiutamist minu väikestele ja suurtele õpilastele! Oma laulude kirjutamine on lahe!
 
RU
Пришли отзывы от участников моего курса «Композитор-Исполнитель» в Таллинне.
Это была анкета, в которой участники могли оценить разные стороны курса (в масштабе 1 – 5. Где 1 означало “Не соглашаюсь” и 5 “полностью соглашаюсь”), а также дать некоторые советы о том, что можно улучшить. Среди прочего были такие вопросы, как: «Информация, предоставленная на этом мероприятии полезна», «Вероятно, вы будете использовать эту информацию в будущем», «Вы бы порекомендовали этот курс другим» и т. д. Все ответы были 4 и 5.
Счастлив, что люди любят эту идею и хотят рекомендовать ее другим!
Я продолжаю генерировать новые идеи, упражнения и игры для своих маленьких и больших учеников! Писать собственные песни классно!
 
EN
Came feedback from participants of my course “Composer-Performer” in Tallinn.
It was a questionnaire, where participants could estimate different sides of the course (on the scale of 1 – 5. Where 1 meant Disagree and 5 Strongly agree.), as well as give some advises on what could be improved. Among other there were question such as: “Information provided at this event is relevant to you”, “You are likely to use these resources in the future”, “You would recommend this event to others” etc. All the points/answers were 4 and 5.
Happy, that people like the idea and want to recommend it to others!
I keep generating new ideas, exercises and games for my small and big students! Writing your own songs is cool!